โรงแรม ริเวอร์แคว ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร: 034 513 348-9, 034 510 111 แฟกซ์: 034 511 269
อีเมล์: rkhk@riverkwai.co.th